0512-66159259

S-STAR塑料模具钢

日本大同S-STAR塑料模具钢:超镜面性淬火回火模具钢(二次熔炼材料)

S-STAR塑料模具钢S-STAR塑料模具钢S-STAR塑料模具钢S-STAR塑料模具钢S-STAR塑料模具钢